نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
گندم ( ۱۴ )
نخود ( ۱۱ )
عملکرد ( ۶ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
‏لرستان ( ۱۲۴۰ )
بیشتر...
ناشران مرتبط
علوم پایه ( ۳۷۲ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:پایان نامه فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۴۳۲۱ رکورد از ۵۱۲۱۹۰ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پایان نامه فارسی
عنوان :تأثیر عملیات تنک کردن بر برخی ویژگی‎های مورفولوژی برگ و بیولوژیکی خاک در جنگل برودار (پژوهش موردی: منطقه چگنی خرم‌آباد- لرستان
شماره راهنما :گرایش جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل،۱۳۹۹،ی-ت
پدیدآور :‏ یادگاری پور،‏ اکرم
تاریخ نشر :1399
ناشر :دانشگاه لرستان دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
2.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی اثرات سیل بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی
شماره راهنما :توسعه روستایی،۱۳۹۹،آ-ب
پدیدآور :‏ آذینی،‏ کیومرث
تاریخ نشر :1399
ناشر :دانشگاه لرستان دانشكده کشاورزی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
3.
پایان نامه فارسی
عنوان :اثر اتصال دوطرفه لوله لترال بر یكنواختی و عملكرد هیدرولیكی آبیاری قطرهای در طولها و فشارهای متفاوت
شماره راهنما :آب-آبیاری وزهکشی،۱۴۰۰،س،الف
پدیدآور :‏ سمریان‏ ابراهیم
تاریخ نشر :۱۴۰۰
ناشر :دانشگاه لرستان دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
4.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی اثرات تنش خشکی بر ژنوتیپهای عدس وتوان رقابتی آنان به تداخل علفهای هرز
شماره راهنما :شناسایی و مبارزه با علفهای هرز،۱۳۹۹،ب،ب
پدیدآور :‏برزویی،‏‏فرهاد
تاریخ نشر :۱۳۹۹
ناشر :دانشگاه لرستان دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
5.
پایان نامه فارسی
عنوان :تحریک ریشه موئین در گیاه دارویی کلوس ) Kelussia odoratissima mozaff )
شماره راهنما :بیوتکنولوژی کشاورزی،۱۴۰۰،خ،ت
پدیدآور :‏ خطیبی نیا،‏ نازنین
تاریخ نشر :۱۴۰۰
ناشر :دانشگاه لرستان دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
6.
پایان نامه فارسی
عنوان :استفاده از نانو صفحات اکسید گرافن،جهت سنتز کود کند رهای فسفر و تأثیر آن، بر فراهمی فسفر در گیاه کاهو
شماره راهنما :علوم خاک ،۱۴۰۰،ع-الف
پدیدآور :‏ عبداللهی مقدم،‏ حسن
تاریخ نشر :1400
ناشر :دانشگاه لرستان دانشكده کشاورزی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
7.
پایان نامه فارسی
عنوان :واکاوي رفتار سازگاري کشاورزان در مواجهه با خشکسالی (مطالعه موردي: شهرستان کوهدشت در استان لرستان)
شماره راهنما :توسعه روستایی
پدیدآور :‏ مریدی‏ مصطفی
تاریخ نشر :۱۴۰۱
ناشر :دانشگاه لرستان دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
8.
پایان نامه فارسی
عنوان :اشتغال زنان روستایی یکی از راهکارهای درآمدزایی، کاهش فشار بر منابع و در پی آن توسعه روستایی میتواند باشد. در این بین بخش تعاون میتواند در زمینه اشتغال زنان روستایی، نقش بسزایی داشته باشد. اما موضوع مهمی که در این راستا حائز اهمیت است، عواملی است که تصمیم و قصد زنان روستایی عضو صندوقهای خرد محلی برای شروع سرمایهگذاری و فعالیت در تشکلهای تعاونی را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین، نیاز به روشن کردن تأثیرگذارترین عناصر در شکل دادن به تصمیمات شخصی برای راه اندازی کسب و کار بهصورت خوداشتغالی در قالب تشکلهای تعاونی وجود دارد. در این راستا، این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر قصد رفتاری زنان روستایی عضو صندوقهای اعتباری خرد استان لرستان نسبت به خوداشتغالی در قالب تشکلهای تعاونی به روش پیمایش انجام شد. جامعهی آماری کلیه زنان روستایی عضو فعال صندوقهای اعتباری خرد استان لرستان به تعداد 9221 نفر بودند که با استفاده از روش نمونهگیری چند مرحلهای انتساب متناسب با حجم نمونه و بر پایه جدول کرجسی و مورگان نمونهای 121 نفری از آن برای تحقیق انتخاب شدند. گردآوری دادهها در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت انجام شد، که پس از تهیه پرسشنامه و تأیید روایی شکلی آن توسط متخصصان موضوعی تایید شد و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در مطالعه پیش راهنما برای متغیرهای مختلف تحقیق مورد تایید قرار گرفت - = 2/222 2/129( α (. برای تعیین عاملهای موثر بر قصد زنان روستایی به خوداشتغالی در تعاونیها از مدل معادلههای ساختاری با استفاده از نرمافزار 24AMOS استفاده شد. یافتهها نشان دادند، متغیر علائق بالاترین تاثیر مستقیم را روی قصد زنان روستایی به اشتغال در تعاونیها دارد و خودکارآمدی دارای بالاترین تاثیر غیرمستقیم روی قصد زنان روستایی به اشتغال در تعاونیها میباشد. فهرست
شماره راهنما :توسعه روستایی،۱۴۰۱،م،و
پدیدآور :‏ موحدیان‏ فاطمه
تاریخ نشر :۱۴۰۱
ناشر :دانشگاه لرستان دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
9.
پایان نامه فارسی
عنوان :رویش قطری گونه اوجا در ناحیه زاگرس میانی (مطالعه موردی شهرستان سپید دشت)
شماره راهنما :جنگلداری،۱۴۰۱،ح،ر
پدیدآور :‏ حسینی‏ علی
تاریخ نشر :۱۴۰۱
ناشر :دانشگاه لرستان دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
10.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی اثرات طرح کاشت ،تراکم بوته ورقم بر رشد ،عملکردو اجزای عملکرد نخود سفید در شرایط دیم
شماره راهنما :زراعت،۱۳۸۷،ح-ب
پدیدآور :‏ حمیدیانکیانوش
تاریخ نشر :‭۱۳۷۶‬
ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
11.
پایان نامه فارسی
عنوان :مطالعه اثر تاریخ های مختلف کشت بر عملکرد و روند رشد ارقام نخود زراعی درشرایط کشت دیم در منطقه گریت خرم آباد (لرستان ۹
شماره راهنما :زراعت،۱۳۷۶،س-م
پدیدآور :ساکی نژاد،طیب
تاریخ نشر :‭۱۳۷۶‬
ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد اهواز دانشکده کشاورزی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
12.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی تحمل به شوری در ارقام مختلف چغندر قند
شماره راهنما :زراعت،۱۳۷۴،ر-ب
پدیدآور :رفیعی،مسعود
تاریخ نشر :‭۱۳۷۴‬
ناشر :دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده کشاورزی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
13.
پایان نامه فارسی
عنوان :کاربرد عکسهای هوایی بمنظور بررسی های کمی در جنگل‌های بلوط غرب ایران
شماره راهنما :جنگلداری،۱۳۵۷،ت-ک
پدیدآور :توکل،حسین
تاریخ نشر :‭۱۳۵۶-۱۳۵۷‬
ناشر :دانشگاه تهران دانشکده منابع طبیعی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
14.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی عوامل اقتصاد ی تعیین کننده در هزینه طرحهای دامپروری استان سیستان وبلوچستان -شهرستان زابل
شماره راهنما :علوم دام،۱۳۷۹،ح-ب
پدیدآور :حیدری فراهانی،عبدالمجید
تاریخ نشر :‭۱۳۷۹‬
ناشر :وزارت جهادکشاورزی مرکز آموزش عالی امام خمینی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
15.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی اثر برداشت علوفه در مراحل مختلف فنولوژیکی رشدوکشت بذرباغلاف برعملکرد کمی و کیفی یونجه
شماره راهنما :زراعت،۱۳۸۲،ش-ب
پدیدآور :شعبانی،قباد
تاریخ نشر :‭۱۳۸۲‬
ناشر :دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
16.
پایان نامه فارسی
عنوان :تاثیر هورمون جیبرلیک اسید بر خصوصیات کمی ،غالبیت انتهایی وعملکرد غده های بذری سیب زمینی
شماره راهنما :زراعت،۱۳۸۲،م-ت
پدیدآور :محمودی،راحله
تاریخ نشر :‭۱۳۸۲‬
ناشر :دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
17.
پایان نامه فارسی
عنوان :تولید گیاهچه های عاری از ویروس دورقم سیب زمینی به طریق کشت مریستم و برسی اثر بستر و ظرف کشت بر عملکرد ریز غده های تولید
شماره راهنما :زراعت،۱۳۸۳،و-ت
پدیدآور :ونائی،حسین
تاریخ نشر :‭۱۳۸۳‬
ناشر :دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
18.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی عملکرد وبعضی خصوصیات فیزیولوژی هیبریدهای امید بخش ذرت دیر رس و متوسط رس در شرایط خوزستان (دزفول)
شماره راهنما :زراعت،۱۳۸۳،پ-ب
پدیدآور :پاکدل،علی
تاریخ نشر :‭۱۳۸۳‬
ناشر :دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
19.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی تنش شوری بر برخی خصوصیات گلرنگ درکشت تابستانه در منطقه رودشت اصفهان
شماره راهنما :زراعت،۱۳۸۳،ز-ب
پدیدآور :زمانپور سیچانی،مریم
تاریخ نشر :‭۱۳۸۳‬
ناشر :دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
20.
پایان نامه فارسی
عنوان :تاثیر تراکم گیاهی وآرایش کاشت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ،عملکرد بیو لوژیکی وبرخی خصوصیات فیزیولوژکی رشد در لوبیا قرمز رقم اختر
شماره راهنما :زراعت،۱۳۸۶،م-ت
پدیدآور :محمودی،مجید
تاریخ نشر :‭۱۳۸۴‬
ناشر :دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو